เดอะคลีนิกค์ฯ เคาะราคา IPO ที่ 24.50 บ./หุ้น เปิดจอง 28-31 ต.ค., 1 พ.ย.65

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

บมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 24.50 บาท โดยจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 6 ล้านหุ้น, ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9 ล้านหุ้น และ นักลงทุนสถาบันและประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ล้านหุ้น ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28, 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 65 โดยมีบล.ดาโอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ กำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio: P/E) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 24.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 23.12 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ 1.06 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัท ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 169.60 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 31.78 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.77 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Post-IPO Dilution)

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ดังกล่าวคำนวณจากฐานะการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากเป็นการคำนวณอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกันกับช่วงเวลาการเสนอขายหุ้นของบริษัท

เดอะคลีนิกค์ คลีนิกเวชกรรม เป็นผู้ให้บริการตรวจรักษาด้านผิวหนัง ความงาม รักษาผิวพรรณ และดูแลเรือนร่าง รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ถือเป็นผู้นำธุรกิจด้านความงามครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เดอะคลีนิกค์” (THE KLINIQUE) ดังนี้ 1. แผนกผิวหนังและความงาม 2. แผนกศัลยกรรมตกแต่ง 3. แผนกป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และ4.การจำหน่ายยา และเวชภัณฑ์ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 มีสาขาให้บริการรวม 39 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น คลินิกเวชกรรม 35 สาขา ศูนย์ศัลยกรรม 1 สาขา และร้านทำเล็บ 3 สาขา มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งปัจจุบันมีฐานลูกค้าในมากกว่า 200,000 ราย