Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

กราบศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งแรกของประเทศไทย ที่อยู่คู่จังหวัดตากมากว่า 70 ปี

1 Posts
1 Users
0 Likes
145 Views
thanunchai
(@thanunchai)
Posts: 2530
Member Moderator Registered
Topic starter
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีความสำคัญมากต่อจังหวัดตาก ทั้งยังเป็นศาลที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของเมืองไทย ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ศาลนี้เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ชาวเมืองตากเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า" พระเจ้า ตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ.2277 สวรรคต พ.ศ 2325 รวม 48 พรรษา ”


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา เจ้าพระยาจักรีผู้มีตำแหน่งสมุหนายกขอไปเลี้ยงไว้เหมือนบุตรบุญธรรม ครั้งยังเยาว์ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากสำนักวัดโกษาวาส (วัดคลัง) และ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 13 ขวบ ที่วัดสามพิหาร หลังจากสึกออกมาแล้วได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก และ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ 21 ปีตามขนบประเพณี 3 พรรษา หลังจากสึกออกมา ได้เข้ารับราชการต่อ ณ กรมมหาดไทยที่ศาลหลวงในกรมวัง

ต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) จึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตากจนได้เป็นพระยาตาก ในเวลาต่อมา หลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา เพื่อแต่งตั้งไปเป็น พระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชร และได้ไปถวายตัวทำราชการกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความดีความชอบจนได้รับเลื่อนหน้าที่ราชการไปเป็นผู้ปกครองหัวหน้าฝ่ายเหนือคือ เมืองตาก และเรียกติดปากมาว่า พระยาตากสิน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครองราชย์สมบัติกรุงธนบุรีได้ 15 ปีเศษก็สิ้นพระชนม์มีชนมายุ 48 พรรษา

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า " ศาลตากสินฯ " เป็นศาลาจตุรมุข หน้าศาลแขวนโคมจีนสีแดง ภายในมีภาพพระประวัติพระเจ้าตาก

บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของศาลได้มีรูปปั้นม้าศึกประดับไว้รวมทั้งมีบริเวณให้สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากประชาชนทั่วไปจะได้สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ใกล้เคียงกันยังมีสวนสิบสองนักษัตรที่มีความร่มรื่นสำหรับผ่อนคลายและยังสามารถร่วมทำบุญกับรูปปั้นสิบสองนักษัตรนี้ได้โดยการหยอดเหรียญไปที่รูปปั้น และ บริเวณใกล้เคียงยังมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ไว้คอยบริการประชาชน นอกจากนี้แล้วบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยังมีร้านขายของฝากไว้บริการ ของฝากที่ห้ามพลาด คือ เมี่ยงแคบหมู และ เมี่ยงจอมพล

#ศาลสมเด็จเจ้าตากสิน จันทบุรี ประวัติ
#ศาลพระเจ้าตากสิน ใกล้ฉัน
#ศาลสมเด็จเจ้าตากสิน ตาก ประวัติ
#ศาลสมเด็จ เจ้าตากสิน จ ตาก ประวัติ
#สมเด็จ พระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก
#ศาลสมเด็จเจ้าตากสิน กรุงเทพ
#ศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช จ. ตาก เกี่ยวข้อง กับ เหตุการณ์ ในสมัย ธนบุรี อย่างไร
#ศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ระยอง

 
Posted : 07/04/2022 10:46 pm
Share: