เด้งฟ้าผ่า! นายกฯสั่งเด้ง “อธิบดีกรมการค้าภายใน” ปมส่งหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ

ข่าวล่าสุดวันนี้

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มีคำสั่งย้ายด่วน นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) ให้มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนและราคาพุ่งสูง รวมทั้งประเด็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศหรือไม่

โดยในหนังสือคำสั่ง ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยระบุว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจร ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ 2534

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการคนดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป  ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.25637